Язык:
РУБРИКИ
Диана МЪРКОВА (diana.markova@abv.bg) е докторант по съвременен български език (морфология) към Филологическия факултет на Пловдивския университет с научен ръководител доц. д-р Красимира Чакърова. През 2018 г. се дипломира като бакалавър по специалността „Българска филология“ в ПУ „Паисий Хилендарски“, а през 2019 г. завършва магистърската програма „Актуална българистика“ в същия университет с дипломна работа на тема „Съществителните имена с вариращ род в съвременния български език“. Научните ѝ интереси са в областта на морфологията на съвременния български език, историческата лингвистика и старобългарския език.

Статии

Наблюдения върху една група nomina heterogena в съвременния български език | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)