Language:
CATEGORIES

Публикационната етика на списание „Славянски диалози“ се основава на насоките на Committee on Publication Ethics (COPE) и има за цел да осигури оптимална среда, която да благоприятства творческия диалог между автори, преводачи, редактори и рецензенти.

Задължения на редакционния екип

Редакционният екип се задължава да се придържа стриктно към принципите на коректен и конструктивен диалог с всички участници  в творческия процес.

Всички членове на редакционния екип имат равноправно участие при обсъждане и гласуване на дадено решение.

Отговорност на всеки член на редакционния екип е да участва активно в привличането на стойностни изследователи и преводачи и да съдейства за издигането на престижа на изданието.

Предложените за публикация текстове се оценяват обективно съобразно техните собствени качества независимо от пола, социалната принадлежност и религиозните пристрастия на техните автори. Не се допуска въздействие на политически или институционални фактори.

В случаите на предполагаемо или доказано научно противоречие, измама или плагиатство редакционният екип обсъжда създадената ситуация и взема решение с обикновено мнозинство.

Главният редактор предлага за обсъждане съдържанието и сроковете на отделните броеве, както и спорните казуси.  Решенията се вземат с явно гласуване.

Всички членове на оперативния редакционен екип са длъжни да спазват конфиденциалност и да не коментират в публичното пространство въпроси, които биха могли да засегнат авторитета на изданието, както и на участниците в него.

Редакционната колегия не предоставя материали за друго издание без знанието на съответния автор.

Важен принцип в издателската етика е да не се допуска конфликт на интереси. За тази цел материалите се рецензират от лица, които не са от институцията, към която принадлежи аторът, и не са в родствени отношения с него.

Основен принцип е двустранната анонимност, за спазването на която носят отговорност както главният редактор, така и всички членове на редакционната колегия.

Всички предоставени материали от страна както на авторите и преводачите, така и на рецензентите са поверителни и се пазят в електронния архив на списанието, достъп до който има единствено главният редактор.

Задължения на рецензентите

Рецензентите се определят от главния редактор след проведени консултации с редакционния екип.

Рецензентите се задължават да подходят отговорно и професионално към предложения текст. Те са длъжни да откажат, в случай че се чувстват некомпетентни или преценят, че тяхното участие предизвиква конфликт на интереси. Решението си да приемат или да откажат рецензирането на даден текст трябва да известят до една седмица.

Потвърждавайки своето съгласие, рецензентите се задължават да предоставят своето мнение в срок до три седмици от деня на поканата, като попълнят рецензентската карта. Препоръчително е, ако имат забележки и препоръки към рецензирания текст, да ползват опцията Track changes, но по начин, който скрива тяхната самоличност. Насочвайки вниманието на автора към конкретни моменти от статията или превода, те допринасят за усъвършенстването на публикуваните материали.

Задължение на рецензентите е да следят както за съдържателните качества на текста, така и за техническите изисквания. Всеки случай на некоректно ползване на чужди източници или за пропуски в неговото отразявне в основния текст и в библиографията трябва да бъде отбелязан.

Всички рецензентски карти и текстови варианти на рецензирания материал са поверителни. Достъп до тях има само авторът и главният редактор.

Задължения на авторите

Авторите на научни статии и рецензии, както и на художествени преводи се задължават да предлагат за публикация единствено непубликувани текстове.

Научните статии трябва да имат иновативен характер, да предлагат оригинални и солидно аргументирани тези.

Задължение на авторите е да посочват коректно ползваните източници. И най-малкият опит за плагиатство е недопустим.

Авторите са длъжни да съобщават за конфликт на интереси, ако имат такива.

Предоставянето на невярна научна информация е отговорност на самия автор.

Авторите са длъжни да се отнасят с уважение към препоръките и критиките на рецензентите и да се съобразяват с тях. В случай че имат основание да не ги приемат, те трябва да приложат убедителна аргументация.

При отбелязани от рецензентите неточности или въпроси авторите са задължени да реагират своевременно. В случай че до две седмици не изпратят на адреса на списанието своя отговор, редакционният екип има право да не публикува предложения материал или да го отложи за следващо обсъждане.

Не е желателно авторите да изпращат редактиран от тях самите нов вариант, тъй като това затруднява организацията на работата. Те имат право да внесат собствени корекции, след като получат рецензирания текст.