Език:

Списание „Славянски диалози“ е издание

на Филологическия факултет

на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“