Язык:
РУБРИКИ
Гл. ас. д-р Енчо ТИЛЕВ (encho_1@abv.bg) е езиковед към Катедрата по руска филология на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. През 2011 г. завършва специалността „Руски език и немски език“, а година по-късно – магистърската програма „Актуална българистика“. През 2017 г. защитава дисертационен труд на тема Категориални и некатегориални значения в руската морфология (в съпоставка с български) под научното ръководство на проф. д.ф.н. Стефана Димитрова. Автор е на над 30 научни публикации, а интересите му са в областта на общото езикознание, съпоставителната руско-българска граматика, функционалната граматика и теорията на граматичните категории.

Статии

Ватрослав Ягич – патриархът на славистиката | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Рецензии

Тематичен многоезичен речник по туризъм (български, руски, английски, немски, френски език)