Язык:
РУБРИКИ
Иванка Ромова (vanq_romova@abv.bg) е завършила славянска филология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Защитава дипломна работа на тема ,,Жената писател в чешката литература на XIX в.“. Преводи Ян Малура. Св. св. Кирил и Методий в чешката култура и литература на Барока | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)