Язык:
РУБРИКИ
Елица МАРИНОВА е завършила специалността „Славянска филология“ (сръбски и хърватски език) в ПУ „Паисий Хилендарски“. Понастоящем е докторант към катедра „Славистика“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. Докторската дисертация, върху която работи, е на тема Градът в експресионистичната проза на славянските литератури. Опит за диференциален компаративизъм с научен ръководител доц. д-р Жоржета Чолакова. Научните ѝ интереси са в областта на модернизма и постмодернизма. Превежда научна и художествена литература от сръбски език. E-mail: marinova_elitsa@yahoo.com

Преводи

Саша Шмуля. Литературната дейност на Антун Густав Матош с оглед на културния живот в Европа и в южнославянските страни от края на XIX и началото на XX век | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)