Язык:
РУБРИКИ
Светла ДЖЕРМАНОВИЧ е завършила специалността „Славянска филология“ (с профил по сръбски и хърватски език) в ПУ „Паисий Хилендарски“. От 2014 г. е докторант към катедра „Славистика“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. Докторската дисертация, върху която работи, е на тема Аорист и имперфект в славянските езици, с научен ръководител проф. д.ф.н. Иван Куцаров. Научните ѝ интереси са в областта на сравнителното езикознание, сравнителната граматика на славянските езици, историята на славянските езици, съвременния сръбски и хърватски език, морфологията на съвременните славянски езици (източнославянски, западнославянски и южнославянски). E-mail: djermanovic.pu@gmail.com

Статии

Изразяване на концесивни отношения на ниво свързан текст в съвременния сръбски език | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)