Язык:
РУБРИКИ
Ничка БЕЧЕВА е завършила славянска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Защитила е докторска дисертация на тема Местните имена в Ивайловградско. Работила е в Института за български език на БАН в секциите по българска ономастика и по съпоставително изследване на българския език с други езици. Била е доцент по славянски езици (сръбски и хърватски език) в катедра „Славистика“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ във Велико Търново. Водила е лекционни курсове и практически занятия по сръбски език в ПУ „Паисий Хилендарски“ и ЮЗУ „Неофит Рилски“. Научните ѝ интереси са в областта на българската ономастика (монографични изследвания Местните имена в Ивайловградско и Местните имена в Грудовско (Средецко), на съпоставителното изследване на славянските езици (студия Бугарско-српска контрастивна лингвистичка истраживања и др.), на българската диалектология – изследвания върху говора на банатските българи (Лексикални особености в говора на павликяните в Сръбски Банат, Термини за кръвно и брачно родство в говора на българите павликяни във Войводина и др.), на теорията и практиката на превода между близкородствени езици (О неким проблемима превођења дијалекатске лексике између блискосродних језика (На грађи бугарског и српског језика), Реалност и фикция при превода между близкородствени езици и др.). E-mail: nbecheva@abv.bg

Статии

Размисли по повод на редактирането на един превод | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Българистиката в Белградския университет | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)