Язык:
РУБРИКИ
Добромир Григоров е главен асистент доктор, преподавател по чешка литература към Катедрата по славянски литератури в СУ „Св. Климент Охридски“. През периода 20062010 г. е лектор по български език и литература в Карловия университет в Прага. Автор е на книгата Милан Кундера и познанието на романа (2001). Член е на международната редколегия на списание „Slavia“. E-mail: dobromir_grigorov@yahoo.co.uk

Статии

Синхрония и статика. Вилем Матезиус и Роман Якобсон (Прага, 1920) | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)