Язык:
РУБРИКИ

Янко Бъчваров е доцент по чешки език към Катедрата по славянско езикознание в СУ „Св. Климент Охридски“, ръководител на чешкия профил (1986–1995) и ръководител на катедрата (1999–2003). Лектор по български език в Карловия университет (1981–1985). Преподавал е и в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, в Нов български университет и в Бургаския свободен университет. Чете лекции по нормативна граматика на съвременния чешки език, по историческа граматика на чешкия език, по история на чешкия книжовен език, по теория и практика на превода, по техника на филологическата работа; води спецкурс за диглосията в съвременния чешки език. В Прага е чел лекции по нормативна граматика на съвременния български език и по съпоставително описание на българския и чешкия език.
Основните му научни интереси са в областта на морфологията, синтаксиса, теорията на книжовните езици, езиковата култура и транскрипцията на съвременните славянски езици в съпоставителен план, теорията на превода, историята на славистиката. Автор е на Списък на транскрибирани географски имена от Чехословашката социалистическа република (1976), Чешкият език в славянски контекст (1996), Кратък чешко-български речник на некнижовната лексика (2011), съавтор на двутомния Чешко-български речник (2002) и на три учебника по български език за чужденци.
Съосновател е на списание „Съпоставително езикознание“, негов отговорен секретар (1976–1993) и член на редколегията (от 2008); учредител и първи председател на университетското сдружение „Бохемия клуб“ (1993), главен редактор на неговите издания Homo bohemicus, Малка чешка библиотека, Голяма чешка библиотека. Член е на редакционната колегия на сп. „Češtinář“ (от 2008). Председател на секцията „Теория, история и критика на превода“ към Съюза на преводачите в България (1994–2000).
Удостоен е от Академията на науките на Чешката република с почетен медал „Йозеф Добровски“ за заслуги в областта на хуманитарните науки (2002).
E-mail: krouzilova@yahoo.com

 

Списание „Славянски диалози“ – млад юбиляр | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)