Язык:
РУБРИКИ

Д-р Таня НЕЙЧЕВА (tanja_sp@yahoo.com) е завършила последователно руска и славянска филология в ПУ „Паисий Хилендарски“. Работи като сътрудник в Департамента за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти при ПУ „Паисий Хилендарски“. През 2023 г. в ПУ „Паисий Хилендарски“ защитава докторска дисертация на тема „Руската разновидност на църковнославянския език (славяноруски език) в Русия през първата половина на ХVІІІ век“.  Научните ѝ интереси са в областта на историята на руския книжовен език и връзката му с църковнославянския език. Превежда научна и художествена литература от руски и от сръбски език.

Статии

Колебания в употребата на двойствено число в късния църковнославянски език (върху материал от първата третина на XVIII в.). // Славянски диалози, XVI, 2019, 23, 51-69.

Преводи

Зинаида Гипиус. Съучастници. // Славянски диалози, XIX, 2022, 30

Славица Василевич-Илич. Адът и раят на Петър Коришки. // Славянски диалози, XIX, 2022, 29, 81-93.

Михаил Попруженко. Достоевски и освобождението на България. // Славянски диалози,  XVIII, 2021, 27

Александър А. Панченко. Христовщина и скопчество. Фолклорът и традиционната култура на руските мистични секти (Фрагменти). // Славянски диалози,  XVII, 2020, 26

Николай Михайлович Карамзин. Меланхолия.  // Славянски диалози, XIV, 2017, 19

Наталия Дмитриевна Кочеткова. „Меланхолия“ на Ж. Делил: подражанието на Н. М. Карамзин и преводът на П. Ю. Лвов. // Славянски диалози, XIV, 2017, 19, 99-110.

Гавриил Романович Державин. Утро.  // Славянски диалози, XIV, 2017, 19  

Вячеслав И. Иванов. Цикади. //  Славянски диалози, Х, 2013, 14, 168-173.

Михаил Попруженко. 200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА НАЙДЕН ГЕРОВ (1813 – 1900). Найден Геров в историята на възраждането на българския народ. // Славянски диалози, Х, 2013, 14, 9-12.

А. В. Подчиньонов, Т. А. Снигирьова. Дарът на „двойното зрение“: пейзажните ретроспекции в руската лирика. // Славянски диалози, V, 9, 2008, 71-84.

Николай Сергеевич Трубецкой. За някои останки от изчезнали граматични категории в общославянския праезик. // Славянски диалози, V, 2008, 9, 14-22.

Календар

Лужишки календар. // Славянски диалози, II, 2005, 4 (1).