Language:
CATEGORIES

Проф. д.ф.н. Диана ИВАНОВА (dpivanova@abv.bg) е езиковед към
Катедрата по български език във Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. В периода 2005 – 2018 г. е директор на Департамента за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти към същия университет. Научните ѝ интереси са в областта на историята и теорията на книжовните езици, стандартологията, социолингвистиката, текстологията и лингвистиката на библейския текст, славянските културни и езикови връзки и др. Автор е на над 250 публикации, в т.ч. на 20 монографии и учебници: Българският периодичен печат и градивните книжовноезикови процеси през Bъзраждането (върху материал от сп. „Читалище“, 1870 – 1875) (1994), Григор Пърличев и книжовноезиковата ситуация през 60-те – 80-те години на ХIХ век (1995), Езиковите въпроси в българския периодичен печат през Възраждането (1998), По следите на анонимното авторство в печата през Възраждането (2000), Традиция и приемственост в новобългарските преводи на Евангелието (Текстология и език) (2002), Eзикът на Библията. Български синодален превод 1925 г.
(Върху материал от Евангелието) (2003), Недописани страници от
историята на българския книжовен език. І част. Славистични ракурси
(2008), И от зазоряването започва денят… Изследвания върху приемствеността в развоя на българския книжовен език (2010, в съавторство с Б. Велчева), История на новобългарския книжовен език (второ преработено и допълнено изд., 2017), Недописани страници от историята на българския книжовен език. ІІ част. Щрихи от палитрата на българското слово (XVII – XX век) (2017) и др. Носител е на наградата на фондация „Пигмалион“ за научноизследователска и преподавателска дейност (2009), както и на други национални и международни награди (на СУБ, Познанския университет „Адам Мицкевич“). Член е на СУБ, зам.-председател на Комисията за славянски книжовни езици към Международния комитет на славистите и член на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ – МОН.

Статии

Списание „Славянски глас“ и славянската идея в България | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Заседание на Комисията за славянски книжовни езици към Международния комитет на славистите с научна конференция на тема „Езиковата политика и славянските езици след 90-те години на ХХ век“ | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Паисиевите четения 2011 – в светлината на големия юбилей | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Рецензии

Ivan Petrov. Od inkunabuƚów do pierwszych gramatyk. Konteksty rozwoju buƚgarskiego języka literackiego (koniec ХV – początek ХVII wieku) | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Вера Маровска. Референция и рефериране в света на езика | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Język religijny dawniej i dziś. Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych. Serii Językoznawczej. Pod redakcją St. Mikołajczaka i kś. T. Węcławskiego. | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Języki i tradycje słowian | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Z zagadnień literatury, kultury i języka. Studia ofiarowane profesorowi Edwardowi Możejce | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Język i literatura słowacka w perspektywie słowiańskiej | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Mieczysław Małecki. Człowiek, uczony, organizator. W setną rocznicę urodzin | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Mieczysław Małecki. Dialekty polskie i słowiańskie | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)