Language:
CATEGORIES
Гл. ас. д-р Димитрина ХАМЗЕ (hamzed@uni-plovdiv.bg) е преподовател по полски език към Катедрата по славистика в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Темата на дисертационния ѝ труд, защитен през 2016 г., е „Езиково изразяване на комичното върху материал от творчеството на Витолд Гомбрович“. Научноизследователските ѝ интереси са в областта на когнитивната лингвистика, семантиката и лингвистичната прагматика, теорията и естетиката на комичното, интеркултурната комуникация, философията на езика, философията на ценностите, културологията. Автор е на монографиите Езикът на комичното. Върху творчеството на полския писател новатор Витолд Гомбрович (2016) и Гротеск как интеркультурная ценность (Lambert Academic Publishing, 2018).

Статии

Контракултурата като оценностяване на негацията (наблюдения върху реформаторския принос на Йежи Гротовски) | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Приказката в творчеството на Ян Бжехва – между фолклорния примитив, вълшебствата на фантазията и житейския императив (размишления върху „Академията на господин Мастилено петно“) | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Рецензии

Надежда Сталянова, Елена Крейчова. Речник на лингвистичните термини за студенти слависти. А – Н. Български език – Чешки език – Полски език | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Преводи

Йежи Сташевич. Стихотворения | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Йежи Сташевич, Димана Иванова „Над себе си се скланям“ | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Станислав Игнаци Виткевич. Понятието за красотата | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Ян Бжехва. Академията на господин Мастилено петно (фрагменти) | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Якуб Пловенс. Използване на журналистически текстове в най-новите учебници по полски език, предназначени за чужденци | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)