Language:
CATEGORIES
Доц. д-р Красимира ЧАКЪРОВА (krchakarova@gmail.com) е езиковед към Катедрата по български език във Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Директор е на Департамента по езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти в същото висше училище. Научните ѝ интереси са в областта на морфологията и стилистиката на съвременния български език, сравнителната граматика на славянските езици, функционалната граматика, съпоставителната аспектология, методиката на преподаването на български език като чужд. Автор е на Феноменът стилистична грешка (как да откриваме и редактираме коварните сателити на нашата реч) (1999, в съавторство с П. Костова), Помагало по българска морфология (2000), Аспектуалност и количество (2003), Императивът в съвременния български език (2009).

Статии

Паисиевите четения 2011 – в светлината на големия юбилей | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Рецензии

Вяра Найденова. VIVA LA COMEDIA!!! (Поетиката на Нушич) | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Philologia Philippopoliensis