Language:
CATEGORIES
Доц. д-р Юлиана ЧАКЪРОВА (jchakarova@yahoo.com) е русист езиковед в Катедрата по руска филология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Докторската ѝ дисертация на тема „Местоимения как средство выражения анафорической связи в болгарском и русском текстах“ е защитена през 1997 г. в Минск, Беларус. Хабилитационният ѝ труд (2013) е посветен на критически анализ на различните школи и подходи в когнитивната лингвистика и прилагането на тази оптика при лингвистичния анализ. Преподава морфология на съвременния руски език, когнитивна лингвистика, теория и методология на превода. Сферата на научните ѝ интереси включва когнитивния подход в езикознанието, концептуалната метафора, лингвоконцептологията, съпоставителното езикознание, лингвистиката на текста, теоретични и приложни проблеми на превода. Автор е на монографиите Местоимения и анафора в болгарском и русском текстах (2010) и Ракурси на когнитивната лингвистика (2015). Превежда от и на руски и английски език.

Статии

Епистемологията на когнитивната лингвистика | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Концептът ИСТИНА в руския и българския език: лингвистична експликация на ядрото | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Проф. д.ф.н. Борис Юстинович Норман – почетен доктор на Пловдивския университет | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Украински авангардизъм | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Беларуски авангардизъм | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Украински календар | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Руски календар | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Беларуски календар | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Преводи

Синтактичните модели като средство за усвояване на действителността от човека | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)