Language:
CATEGORIES
Доц. д-р Борян ЯНЕВ е специалист по общо и сравнително езикознание от Катедрата по общо и сравнително езикознание към Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. От 2016 г. е заместни кдекан на Филологическия факултет и институционален Еразъм координатор на ПУ. Научните му интереси и публикации са в областта на общото и теоретичното езикознание, когнитивната лингвистика, семиотиката, психолингвистиката, лингвокултурологията, ономастиката и съпоставителните интралингвистични изследвания (между славянски, германски и балкански езици). Докторската му дисертация на тема „Система на личните имена в българския и немския език“ е защитена през 2008 г. и публикувана през следващата година. Автор е също така на монографиите Съвременната българска антропонимна система. Мода на личните имена (2011) и Образните сравнения с антропоцентричен характер в българския и английския език (изследване и речник) (2013).

Статии

Международната конференция в Крагуевац – кръстопът на езици, литератури, изкуства | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Трубецкой – познат и непознат | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Шести международен балканистичен симпозиум в Бърно | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Рецензии

Майя Кузова. Парадоксите на експресията в българския и руския език | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Преводи

Николай Сергеевич Трубецкой. РУСКАТА ФОРМА СЕМЬ (СЕДЕМ) КАТО ОБЩОИЗТОЧНОСЛАВЯНСКИ ПРИЗНАК | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Николай Сергеевич Трубецкой. За праславянската форма DЪŽDŽЬ (ДЪЖД) | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)