Language:
CATEGORIES
Гл. ас. д-р Атанаска ТОШЕВА (asyatosheva@gmail.com) е преподавател към Катедрата по руска филология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Научните ѝ интереси са в областта на историята на руския и българския език, църковнославянския език, историята на българската, руската и християнската православна култура, лексикографията и лингвокултурологията. Автор е на книгата Езикът на „История во кратце о болгарском народе славенском“ на йеросхимонах Спиридон (1792 г.) в контекста на езиковата ситуация в България през втората половина на XVIII век. (Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2009, 301 с.) и на множество статии по историческа лингвистика.

Статии

„Рилската преправка“ от 1825 г. и преписите от т. нар. Рилска редакция на „История славянобългарска“ | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Мястото на Рилската преправка и преписите от Рилската редакция на „История славянобългарска“ в книжовноезиковото развитие в България през първата половина на XIX век | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)