Language:
CATEGORIES
Доц. д-р Радост ЖЕЛЕЗАРОВА (zelezarova@abv.bg) е преподавател в Катедрата по славянско езикознание към ФСлФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Преподава теория на превода, практика на превода, конферентен превод, практически чешки език. Докторската ѝ дисертация на тема „Прояви на лексикална асиметрия между българския и чешкия език“ е защитена през 2003 г. и издадена със същото заглавие през 2015 г. Доцент е от 2016 г. с хабилитационен труд, публикуван през същата година (Лингвистични проблеми и грешки в превода от славянски езици на български). Научните ѝ интереси са в областта на славяно-славянските преводи, съпоставителното езикознание, проявите на асиметрия и трудностите при симултанния и консекутивния превод между славянските езици, особеностите на филмовия превод и субтитрирането. Превежда художествена и специализирана литература от чешки и руски език (Вацлав Хавел, Карел Михал, Карел Пецка, Петра Соукупова, Викторие Ханишова и др.). Участва в различни научни проекти и форуми в България, Чехия, Словакия и Полша.

Рецензии

Стилиян Стойчев. Българският морфологичен релатив и чешкият език или за съвременния български морфологичен релатив и неговите функционални еквиваленти в съвременния чешки език | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)