Language:
РУБРИКИ
Гл. ас. д-р Бистра ДИКОВА (bisi_di@abv.bg) е преподавател към Катедрата по български език в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Докторската ѝ дисертация е на тема „Преносни употреби на глаголните форми в българския и чешкия език“ (2014). Научните ѝ интереси са в областта на лексикологията, морфологията и стилистиката на съвременния български език, както и на съпоставителното изследване на славянските езици.

Рецензии

Ваня Зидарова. Динамика и иновации в лексикалната система на българския език | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)