Language:
РУБРИКИ
Ас. Бистра ПОПОВСКА (bistra63@abv.bg) е от Катедрата по английска филология във Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ и преподава английска фонетика на различни специалности. Разработила е модули за специализирано обучение по технически английски език, специализиран бизнес английски, бизнес кореспонденция, мениджмънт. Занимава се и със симултанни, консекутивни и писмени преводи, предназначени за бизнес комуникация, културни и обучителни мероприятия, конференции и кръгли маси. Понастоящем подготвя докторска дисертация в областта на английската и българската фонетика в съпоставителен план.

Статии

Продукция и перцепция на ударението в сложни думи и във фрази в български език | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)