Language:
CATEGORIES
Детелина ОВЧАРОВА (d_dimova72@abv.bg) е докторант в Катедрата по български език към Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. През 1998 г. получава бакалавърска степен по БЕРЕ в ПУ „Паисий Хилендарски“, а през 2002 г. – магистърска степен по стопанско управление във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. През 2015 г. защитава магистратура по актуална българистика на тема „Руско-българският разговорник на Анастас Гранитски в контекста на книжовноезиковите процеси в третата четвърт на ХІХ век“ с научен ръководител проф. д.ф.н. Диана Иванова. Понастоящем е докторант по история на новобългарския книжовен език в Катедрата по български език на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ с научен ръководител проф. д.ф.н. Диана Иванова. Темата на дисертационния труд е „Двуезичните разговорници през ХІХ век (социолингвистичен и лингвистичен дискурс)“. Научните ѝ интереси са в областта на историята на новобългарския книжовен език. През 2016 г. ѝ е присъден отличителен знак на град Гълъбово І степен за високи постижения в областта на културата и просветата.

Статии

Речевият етикет на възрожденския българин, отразен в двуезичните разговорници от третата четвърт на ХІХ век (по материали от 1850 до 1878 г.) | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Рецензии

Диана Иванова. Недописани страници към историята на новобългарския книжовен език. II част. Щрихи към палитрата на българското слово (XVII – ХХ век) | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)