Language:
CATEGORIES
Проф. д-р Владимир КРШИВАНЕК (Vladimír Křivánek, vlad.krivanek@seznam.cz) е чешки литературен историк, критик и поет. Преподава чешка литература в Университета в Храдец Кралове. Преди това е бил дълги години научен сътрудник в Института за чешка и световна литература към Чешката академия на науките и преподавател в Педагогическя факултет на Карловия университет и в Литературната академия „Йозеф Шкворецки“ в Прага. Докторска дисертация на тема „Ранната лирика на „маевци“ и наследството на Маха“ („Počátky lyriky májovců a Máchovo dědictví“) защитава през 1995 г. В изследователското поле на неговите творчески интереси е преди всичко поезията на XIX и XX век. Автор е на монографии върху К. Х. Маха (1986), Я. Неруда (1983), Вл. Холан (2010), върху чешката поезия на XIX и XX век: Да бъдеш поет в Чехия. Студии и есета за чешката поезия от Маха до днес (Býti básníkem v Čechách. Studie a eseje o české poezii od Máchy po dnešek, 1999) и Какви възможности има стихотворението. Студии върху чешката следвоенна поезия през периода 1945 – 2000 (Kolik příležitostí má báseň. Kapitoly z české poválečné poezie 1945–2000, 2007). Член е на чешкия ПЕН клуб и на други литературни сдружения.

Статии

Карел Чапек и чешкият ПЕН клуб. I. Първи стъпки на идеята за създаване на чешки клон на ПЕН клуб (с продължение) | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Прояви на литературна мистификация в чешката и българската литература | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)