Language:
CATEGORIES
Д-р Петя КЛИНКОВА (petia_klinkova@abv.bg) е завършила специалността „Славянска филология“ (бохемистика) в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. През 2014 г. в същия университет защитава дисертация на тема „Употреби на традицията и формиране на локалната идентичност“ с научен ръководител доц. д-р Владимир Пенчев. Изследователските ѝ интереси са в областта на славянската културна антропология, славянския фолклор и българо-чешките културни взаимоотношения.

Рецензии

František Čajka, Marcel Černý (edd.). Slovník jazyka staroslověnského. Historie, osobnosti a perspektivy) | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)