Language:
CATEGORIES
Гл. ас. д-р Николета Пътова (nikoleta.patova@yahoo.com) е литературовед, специалист по българска литература и драматургия от периода на Българското възраждане. Главен асистент в Института за литература към Българската академия на науките. Докторската ѝ дисертация е на тема Проблемът за българската идентичност във възрожденската драматургия (2004, научен ръководител проф. д.ф.н. Н. Аретов). Професионалното ѝ внимание е насочено към проблемите в социокултурните взаимоотношения и идентичността в национален и личностен план; към българската драматургия и театър от XIX в. и началото на XX в.; към театралната критика. Автор е на книгата Драматургия на българското: националната идентичност във възрожденската драма (2012) и на множество публикации в научния печат. Води семинарни занятия по българска възрожденска литература в СУ „Св. Климент Охридски“ (1999 – 2015) и лекции в ПУ „Паисий Хилендарски“ (2012 – 2015). Член е на Академичния кръг по сравнително литературознание и на Българското общество за проучване на XVIII в.

Статии

Накратко за историята на първия български национален химн | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)