Language:
CATEGORIES

Тенчо Дерекювлиев (derten@abv.bg) е филолог българист. Бакалавърска и магистърска степен получава в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Подготвя докторска дисертация по българска диалектология с научен ръководител чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев. От 2007 г. преподава български език на чуждестранни студенти в Университета по хранителни технологии – Пловдив. Научните му интереси са в областта на българската диалектология и книжовноезиковата система. Член е на Съюза на българските журналисти, автор на множество материали в сферата на артжурналистиката, на интервюта с представители на науката и изкуството, публикувани в електронни и печатни медии. Основател и главен редактор на академично-информационното издание „УХТ спектър“.

Статии

Диалектологията в научните изследвания на проф. Стоян Стоянов. 100 години от рождението на българския езиковед | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

190 години от рождението и 100 години от смъртта на Йосип Юрай Щросмайер (1815-1905) | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Интервюта

Разговор с Борис Норман | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Хроника

Млади филолози възкресиха Първия конгрес на славистите