Language:
CATEGORIES
Ас. Катерина Томова (tyka@abv.bg) е преподавател по съвременен чешки език в Катедрата по славистика към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Завършва специалността „Славянска филология“ (бохемистика) през 1990 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специализира в Карловия университет в Прага. Научните ѝ интереси и публикации са основно в сферата на чуждоезиковото обучение, сравнителното славянско езикознание и когнитивната лингвистика.

Публикации

Юлиус Зейер. Легенди за любовта

Рецензии

Elena Krejčová. Česko-bulharský právnický slovník | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Преводи

За лова като алегория на любовта в избрани творби на немската литература от Късното средновековие и в старочешкото произведение „Ткадлечек“ | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Остравският край като художествен образ в творчеството на трима писатели емигранти | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Martina Bečvářová. České kořeny bulharské matematiky | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)