Language:
CATEGORIES
Саша ШМУЛЯ (Саша Шмуља, 1978) е професор по сръбска литература във Филологическия факултет на Университета в Баня Лука. Автор е на книгата Поезия и просба. Интертекстуални аспекти в стихосбирките Търся милост на Десанка Максимович и Каменният спящ на Мак Диздар (Поезија и прозба. Интертекстуални аспекти у збиркама поезије Тражим помиловање Десанке Максимовић и Камени спавач Мака Диздара, 2012), и съавтор на Ковчежници и пазители. Православната духовност на сръбската литература на ХХ век (Ризничари и памтитељи. Православна духовност српске књижевности ХХ вијека, 2013), както и на редица научни статии. Основно поле на неговите изследвания са съпоставителното изучаване на южнославянските литератури, историята на сръбската литература, теорията на литературата, в рамките на която се интересува по-специално от жанровите аспекти на романа, постмодернизма и фикцията. Занимава се и с литературна критика. Отговорен редактор е на списанието за език, литература и култура „Филолог“. Адрес: sasa.smulja@unibl.rs

Статии

Литературната дейност на Антун Густав Матош с оглед на културния живот в Европа и в южнославянските страни от края на XIX и началото на XX век | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)