Language:
РУБРИКИ
Екатерина СТОЙЧЕВА е магистър по славянска филология (с профил по сръбски и хърватски език). Завършила е специалността през 2007 г. в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. От 2010 г. е редовен докторант в катедра „Българска литература и теория на литературата“ към Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ с тема на дисертацията Социалното и духовното в три слова от „Книга Григория Цамблака“ и с научен ръководител доц. д.н.к. Мария Шнитер. Научните ѝ интереси са в областта на медиевистиката и етнологията. E-mail: ina_sp@abv.bg

Статии

„Слово за починалите“ от Григорий Цамблак като картина на средновековното православно общество през XIV – XV век | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)