Language:
CATEGORIES
Елисавета НЕНЧЕВА е завършила специалността „Славянска филология“ (с профил по сръбски и хърватски език) в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. През 2014 г. защитава докторска дисертация на тема Панегирикът на дяк Андрей от 1425 г. в репертоара на южнославянските (български и сръбски) кодекси, с научен ръководител доц. д.н.к. Мария Шнитер. От 2011 г. е хоноруван асистент към катедра „Славистика“ на Филологическия факултет, а също и към катедрите по етнология и теология на Философско-историческия факултет на Пловдивския университет. Научните ѝ интереси са в областта на литературната история, българската и сръбската средновековна литература, краезнанието, средновековната медицина, религията, митологията. E-mail: enencheva@dir.bg

Статии

„Свещената болест“ в българската и сръбската средновековна литература | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)