Language:
CATEGORIES
Златка НЕДЕЛЧЕВА е завършила специалността „Славянска филология“ (с профил по сръбски и хърватски език) в ПУ „Паисий Хилендарски“. Понастоящем е докторант към катедра „Славистика“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. В докторската дисертация, върху която работи, на тема Постмодерният роман в сръбската и хърватската литература – Светислав Басара, Милорад Павич, Павао Павличич, Дубравка Угрешич, с научен ръководител проф. д.ф.н. Светлозар Игов, изследва и съпоставя постмодерната романова поетика в Сърбия и Хърватия. Научните ѝ интереси са в областта на литературната теория, сравнителното литературознание, сръбската и хърватската литература. E-mail: z.nedelcheva@gmail.com

Интервюта

Миро Гавран. Обичам да пиша за неосъщественото | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Преводи

Миленко Йергович. Напролет, когато проветряваме гробовете (откъс от романа „Род“) | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Славица Василевич-Илич. Българите и България в старата сръбска литература | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)