Language:
CATEGORIES
Мияна КУБУРИЧ-МАЦУРА (Мијана Кубурић-Мацура) е доцент по съвременен сръбски език във Филологическия факултет на Университета в Баня Лука, където през 2005 г. завършва магистратура. През 2014 г. в същия факултет защитава докторска дисертация на тема Системата на концесивните синтактически конструкции в съвременния сръбски език (Систем концесивних синтаксичких конструкција у савременом српском језику). Автор е на учебници и на учебни помагала за основното училище и на монографията Развитие на сложните съставни изречения в говора на децата от предучилищна възраст (Развој зависносложених реченица у говору предшколске дјеце, 2012). E-mail: mijana.kuburic-macura@flf.unibl.org

Статии

Изразяване на концесивни отношения на ниво свързан текст в съвременния сръбски език | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)