Language:
CATEGORIES
Евелина ГРОЗДАНОВА завършва висше образование в ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност „Славянска филология“, с профил по сръбски и хърватски език. През 2015 г. защитава докторска дисертация на тема Формиране на правописни норми у хървати и сърби (в контекста на книжовните сърбохърватски взаимоотношения), с научен ръководител доц. д-р Славка Величкова. Работи като асистент в катедра „Славистика“ на Пловдивския университет. E-mail: evypool@yahoo.co.uk

Статии

Сходства и разлики при правилата, определящи писането на чужди думи в хърватския и в сръбския книжовен език | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Развитие на хърватския книжовен език. Процеси на неговата стандартизация | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Хърватски календар | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Сръбски календар | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Словенски календар | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Интервюта

Диана Гласнова. „Това, което ни сближава, е духовността“ | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Рецензии

Лили Лашкова. Историjска фонологиjа словенских jезика | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)