Language:
CATEGORIES
Ана ВАСУНГ (Ana Vasung) завършва висше образование във Философския факултет към Университета в Загреб, специалности „Южнославянски езици и литератури“ и „История на изкуството“. От 2008 г. е назначена като асистент в Катедрата по български език и литература към Департамента за южнославянски езици и литератури в същия университет. През 2015 г. защитава докторска дисертация на тема Български и хърватски адвербиални фразеологизми с пространствено и времево значение с научен ръководител проф. д-р Желка Финк-Арсовски и втори научен ръководител проф. д-р Емилия Недкова от РУ „Ангел Кънчев“, България. Научните ѝ интереси са в областта на фразеологията, лексикологията, лингвокултурологията, теорията на превода, когнитивната лингвистика. E-mail: ana.vasung@gmail.com

Статии

Българистиката в Хърватия – минало и перспективи | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)