Language:
CATEGORIES
Славица ВАСИЛЕВИЧ-ИЛИЧ (Славица Васиљевић-Илић) е професор по сръбска средновековна литература и история на сръбската култура във Филологическия факултет на Университета в Баня Лука. Следвала е югославска литература и сърбохърватски език във Философския факултет в Нови Сад. Докторска дисертация на тема Сръбската средновековна литература и култура в творчеството на Владимир Чорович (Српска средњовјековна књижевност и култура у дјелу Владимира Ћоровића) защитава във Философския факултет в Баня Лука, където е назначена за асистент през 2000 г. Освен на книжното издание на дисертацията си (2007) е автор на двутомната монография Средновековни теми (Средњовјековне теме, I – 2010), на университетския учебник Сръбска средновековна литература (Српска средњовјековна књижевност, 2015) и на десетки студии и статии в областта на медиевистиката. E-mail: ilics@teol.net или slavica.vasiljevic.ilic@unibl.rs

Статии

Българите и България в старата сръбска литература | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)