Language:
CATEGORIES

Всеки предложен за публикация текст се рецензира от двама независими рецензенти, които са външни за институцията, от която е авторът.

Политиката на изданието е да спазва принципа на двустранната анонимност. Единственият, който разполага с пълна информация, е главният редактор.  Негово задължение е да покани за рецензенти специалисти в областта на предложеното научно изследване. За да гарантира анонимността, той провежда консултации  с редакционния екип, но единствено по тематиката на предложените научни статии.

Рецензенти могат да бъдат както български, така и чуждестранни учени.

Всеки рецензент получава съответния текст и рецензентска карта (вж. приложението). Препоръчително е, ако е забелязал неточности и/или има въпроси към автора/преводача, да ги отбелязва с опцията Track changes в самия текст, но по начин, който да не разкрива неговата самоличност. 

Авторът получава двете рецензентски карти и се запознава с направените препоръки. Той има право да редактира своя текст, който отново бива пратен на същите рецензенти. 

При разлики в оценката на рецензентите текстът се чете от арбитър, който е член на редакционната колегия и чието мнение е дефинитивно.

Научни статии с две отрицателни рецензии не се публикуват.