Language:
CATEGORIES
Камен Рикев е главен асистент доктор към Катедрата по славянски литерату- ри на СУ „Св. Климент Охридски“. Преподава история на полската литература и полски исторически и културни реалии. Автор е на публикации върху полската и българската литература и култура. Съставител и преводач на антологията на старата полска литература Зубър, видра и паун (2008). Дисертацията му е на тема „Творец и творба в старополската мерена реч“. E-mail: kamenrikev@gmail.com