Language:
CATEGORIES

Гл. ас. д-р Камен РИКЕВ (kamenrikev@gmail.com) от Катедрата по славянски литератури на СУ „Св. Климент Охридски“ преподава история на полската литература и полски исторически и културни реалии. Автор е на публикации върху полската и българската литература и култура. Съставител и преводач на антологията на старата полска литература Зубър, видра и паун (2008). Дисертацията му е на тема „Творец и творба в старополската мерена реч“.

Assist. Prof. PhD Kamen Rikev (kamenrikev@gmail.com)
St. Kliment Ohridski University of Sofia

About him

Камен Рикев. Зубър, видра и паун. Антология на полската литература от Средновековието до Просвещението. [Kamen Rikev. Bison, otter and peacock. Anthology of Polish literature from the Middle Ages to the Enlightenment.] // Славянски диалози, VII, 2010, 10-11, 283-284. (Margreta Grigorova)