Language:
CATEGORIES
Ани Бурова е главен асистент доктор, преподавател по история на чешката литература и по история на славянските литератури в Катедрата по славянски литератури  на  СУ  „Св.  Климент  Охридски“.  Основните  ѝ  научни  интереси  са свързани с новата и съвременната литература и сравнителната литературна история. Автор е на дисертация върху литературата на чешкия модернизъм, както и на множество публикации в наши и чужди специализирани издания и научни сборници. Член e на редакционната колегия на седмичника „Литературен вестник“ и е главен редактор на специализираното бохемистично списание „Homo Bohemicus“. E-mail: ani_burova@yahoo.com

Статии

Хомогенност и разнородност на чешкия модернизъм | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Рецензии

Homo Bohemicus | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Жоржета Чолакова. Český surrealismus 30. let: Struktura básnického výrazu | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)