Language:
CATEGORIES
Гл. ас. д-р Кръстина Арбова е от Катедрата по руска филология в ПУ “Паисий Хилендарски”. Преподава руска литература на ХХ век. Защитава докторска дисертация през 1996 г. на тема “Майсторът и Маргарита” в контекста на руския философски роман. Интересите ѝ са в сферата на новата и най-новата руска литература.

Статии

Руски авангардизъм | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Руска авангардна лавица | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)