Language:
РУБРИКИ
Гл. ас. д-р Димитър Кръстев е от Катедрата по теория на литературата в ПУ “Паисий Хилендарски”, където преподава теория на литературата. Докторската му дисертация е на тема Българската литературна история. Концепции и проекти. Автор е на статии по поетика и литературна история в специализирани научни издания.

Рецензии

Владимир Янев. Кратки бележки върху българския литературен авангардизъм (С особен акцент към експресионизма) | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Пражката школа: генеалогия, самопознание, полемики | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)