Language:
CATEGORIES
Гл. ас. д-р Борислав БОРИСОВ (borissov@ uni-plovdiv.bg) е преподавател по чешки език в Катедрата по славистика към Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Автор е на монографията Българският и чешкият книжовен език през Възраждането. Особености на кодификацията (2012), както и на учебници и учебни помагала по български език за средния курс. Научните му интереси са в областта на историята на книжовните езици, съпоставителното езикознание, социолингвистиката, методиката на обучението по български език, методиката на чуждоезиковото обучение.

Рецензии

Боян Ничев. Чехия | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Jana Pleskalová. Stará čeština pro nefilology | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Преводи

Ян Хейк. „Само смъртта няма въпроси…“ Към късната лирика на Владимир Холан | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Мирослав Олшовски. „Петербург“ на Андрей Бели, или две по две не е равно на четири | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Божена Немцова. Горската вила | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Карел Яромир Ербен. Ябълковата девойка | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Иво Харак. Съвременни проблеми с някогашния литературен регионализъм | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Ярослав Хашек. Историята на „Господ Бог“ | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)