Язык:
РУБРИКИ

Ас. Гергана ИВАНОВА (gerganapd@abv.bg) е преподавател по сръбски език в Катедрата по славистика към Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Завършила е славянска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Освен упражнения по сръбска граматика води и практикум по правопис и пунктуация на съвременния български език в различни специалности на Филологическия, Философско-историческия, Педагогическия и Химическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Работи и като редактор и коректор в Университетското издателство „Паисий Хилендарски“.

Преводи

Дарка Хебрез. Някои правописни грешки на българските студенти, изучаващи сръбски език. //  Славянски диалози,  XVIII, 2021, 27.

Дарка Хербез. Стихотворения. // Славянски диалози, XII,  2015, 16.

Дарка Хербез. За някои морфологични, морфосинтактични и синтактични грешки на български студенти по сръбски език. // Славянски диалози, XII, 2015, 16.