Language:
CATEGORIES
Ас. Гергана ИВАНОВА (gerganapd@abv.bg) е преподавател по сръбски език в Катедрата по славистика към Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Завършила е славянска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Освен упражнения по сръбска граматика води и практикум по правопис и пунктуация на съвременния български език в различни специалности на Филологическия, Философско-историческия, Педагогическия и Химическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Работи и като редактор и коректор в Университетското издателство „Паисий Хилендарски“.

Преводи

Дарка Хербез. Стихотворения | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Дарка Хербез. За някои морфологични, морфосинтактични и синтактични грешки на български студенти по сръбски език | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)