Language:
CATEGORIES

Проф. д.ф.н. Жоржета ЧОЛАКОВА (georgeta.tcholakova@gmail.com)
е преподавател по чешка литература и по славянски литератури към
Катедрата по славистика в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Била е лектор по български език и цивилизация в Провансалския университет в Екс-ан-Прованс (1998 – 2002) и в Париж – 4, Сорбона (2009 – 2010). Научните ѝ интереси са в областта на поетиката, тематологията, еволюцията на идеите, литературоведската компаративистика. Основните ѝ изследвания са върху чешката поезия на XIX и XX век. Докторската ѝ дисертация на тема Český surrealismus 30. let. Struktura básnického obrazu е защитена във Философския факултет на Карловия университет в Прага през 1993 г. и е издадена със същото заглавие (Praha: Karolinum, 1999). Съставител и преводач е на книгата Карел Хинек Маха или Гласът на падналата арфа (1993), автор е на монографиите Лицата на човека в поезията на чешкия авангардизъм (1998) и Поетика на меланхолията. Карел Хинек Маха (2019). През 2018 г. защитава научната степен „доктор на науките“ с дисертация на тема „Митопоетичен генезис, художествена еволюция и контекстуализация на езерото в поезията на Чешкия романтизъм“ (под печат).

Превежда поезия от чешки, френски, сръбски, руски и полски език. Инициатор и главен редактор е на сп. „Славянски диалози“, което излиза от 2004 г. като официално издание на Филологическия факултет на Пловдивския университет.

Статии

Гении и несретници – Франсоа Вийон и Карел Хинек Маха

20 години сърбистика и хърватистика в Пловдив

Рецензии

Адам Мицкевич. Ангел прелетя. Любовна лирика 

Таня Маджарова. Повествователни практики в разказите на Ян Неруда

Преводи

Егон Бонди. Работна визита. | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Давид Кроча. Човекът в системата и против системата. Образите на жертвите и бунтарите в чешката драматургия от 60-те годни на ХХ век | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Карел Чапек. Меланхолия | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Карел Хинек Маха. Меланхолия | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Николай М. Карамзин. Меланхолия | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Павел Йозеф Шафарик. Разцвет на славянската литература в България (с продължение) | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Ярослав Връхлицки. Стихотворения | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Марцел Черни. Ekaterina Josifovová. Útla knižka | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Владимир Холан. Стихотворения | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Константин Дм. Балмонт. Русалка | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Алекса Шантич. Вила | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Йован Йованович Змай. Вила | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Франтишек Ладислав Челаковски. Томан и самодивата | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Павел Йозеф Шафарик. За русалките | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Лаза Костич. Santa Maria della Salute | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Йозеф Хора. Маховски вариации | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Карел Хинек Маха. Стихотворения | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Ян Скацел. Стихотворения | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Михаела Солейман пур Хашеми. Към въпроса за диференциацията между конвенционалната и литературно престижната омилетика от епохата на барока | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Ирена Вацлавикова. Утрин. *** Тя предпазливо решеше разлистените си коси | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Петър Хрушка. Адам. Резка | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Радек Фридрих. Анна Хиле | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Ростислав Валушек. Молитва | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Мартин Щьор. August. ***разцъфтели са черни полета полета от хрян | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Павел Колмачка. ***Товит се унесе във сън. Лежим на дъното на звездна нощ | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Петър Мотил. Ондраш от Магдон подкрепян. Панорама: куче | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Иван Блатни. Коледа | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Ива Малкова. Чешката поезия от 90-те години на ХХ в. до първото десетилетие на XXI в. (Художествени тенденции в творчеството на поети и поетеси, свързани с Остравския край) | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Павел Хайек. Стихотворения | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Владимир Кршиванек. Стихотворения | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Антонин Сова. Стихотворения | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Отокар Бржезина. Стихотворения | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Персоналии, Хроника, Календар

Чешки авангардизъм | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Словенски авангардизъм | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Чешки календар | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Словашки календар | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Полски календар | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)

Чешко-български колоквиум в Прага | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)