Language:
CATEGORIES
Проф. д.ф.н. Ваня ЗИДАРОВА (vanya.zidarova@gmail.com) е езиковед в Катедрата по български език към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Автор е на Български език. Теоретичен курс с практикум (2007), Лексикология на съвременния български език (2009) и Семантика и прагматика на именната детерминация в българския език (2018). Научните ѝ интереси са в областта на граматиката, лексикологията, семантиката, прагматиката, сравнителното славянско езикознание.

Статии

Процеси на терминологизация и детерминологизация в българската лексикална система | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg) Латиницата в съвременната българска писмена практика | Славянски диалози (uni-plovdiv.bg)