Language:
CATEGORIES
Маргрета Григорова е доцент доктор, преподавател по славянски литератури и по полска литература във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. През 1995 г. защитава докторска дисертация на тема «Метафорични модели на света в романа на Болеслав Прус Кукла». Автор е на монографиите Хоризонти и пътища на полската идентичност (2002) и Литературни посвещения. Ритуални зони на словото в полската  литература  (2003).  Научните ѝ  интереси са в  областта  на  ритуалномитичните и религиозните кодове в славянските литератури, литературната феноменология на пътуването, националните образи на света и техните исторически контексти, проблематиката на културната идентичност, свързана с принадлежността към погранични земи и миграционни общности. E-mail: margretag@yahoo.com

Рецензии

Камен Рикев. Зубър, видра и паун. Антология на полската литература от Средновековието до Просвещението